Физическа охрана на зърнени площи

Физическата охрана на всякакви зърнени култури, посеви и тревни площи, осигурява тяхната защита и възпрепятства незаконният достъп до тях от външни лица.