Физическа Охрана


Охрана на имуществото на физически и юридически лица може да се реализира, чрез предоставянето на физическо присъствие по определен график на обучен кадър от фирмата.

Сключва се договор за извършване на физическа охрана с настоящ клиент. При сключване на договора се уточнява работната смяна на охраната и броя на лицата, които ще бъдат включени в тази смяна. Изчислява се общия брой на ангажираните по договора лица за охрана. Въз основа на този договор фирма „АРЕС ГРУП 1” изготвя необходимата документация по договора съобразно данъчното законодателство и изискванията на Закона за частната охранителна дейност. Лицето заемащо длъжността „Отговорник сигурност” подбира най – подходящите налични кадри. Провежда се предварителен разговор с тях за да се потвърдят техните лични качества, професионални умения и готовността им да извършват охрана на конкретния обект. При потвърждаване на тези фактори, се изготвя работен график на избраните лица. Първоначално лицата се инструктирват в офиса като се преговарят и проиграват възможните за възникване ситуации относно опазване на обществения ред, безопасност на труда в охранявания обект. След това отговорникът по сигурността отвежда кадрите до обекта за охрана и заедно със управителя на обекта правят пълен обход за да опознаят маршрутите и евентуално рисковите места и проблемите, които могат да настъпят. Запознават се пожаро-авариината безопасност на обекта. Управителят на заведението съответно осигурява безопасни и здравословни условия на труд не само на своя персонал, но и на охраната. Носи отговорност и за използването на аварийните изходи. Води се постоянна мобилна комуникация между охранителите по график и отговорника по сигурността за: момента на постъпване на смяната, състояние на обекта през определен интервал от време, посетители-разграничаване на рискови и нерискови посетители, предаване на смяната на следващ колега или съответно на управителя на обекта или на посочено от него лице. При необходимост се изпраща допълнително лице за извършване на охраната.